|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

Central and Eastern European Employee Ownership Network

01.10.2014: Udeležba zaposlenih v lastništvu največjih evropskih podjetij med leti 2006 in 2013
15.06.2012: Delež lastništva zaposlenih v Evropi – podatki za leto 2011
13.11.2010:
MNENJE Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o financni participaciji delavcev v Evropi
27.05.2009: Osma konferenca Evropske federacije lastništva zaposlenih
23.06.2008: Milijoni delavskih lastnikov po Evropi in ZDA - Delo FT, Ljubljana
21.09.2007: Delo FT: Tokrat menda zares - zakon o financni participaciji zaposlenih
21.04.2004: IZJAVA ZA JAVNOST Združenje za delnicarstvo zaposlenih DEZAP in Združenje kooperativ sta pripravila v sredo 14.4.2004 v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju v okviru mednarodnega projekta SCOPE II (Strengthening Co-operatives and Participative Enterprises in Central and Eastern Europe) posvet na temo »ALI PREDSTAVLJA VSTOP SLOVENIJE V EU NAPREDEK TUDI NA PODROCJU DELNICARSTVA ZAPOSLENIH IN KOOPERATIV«. Ker se kljub pisnemu in ustnemu vabilu ni odzval nihce od predstavnikov Vlade RS (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za gospodarstvo; Predsednik Vlade RS) in predstavnikov slovenskih politicnih strank, smo se udeleženci posveta odlocili, da pripravimo pisno izjavo za javnost. Vsi podpisniki izjave pozivamo Vlado RS, da uresnici cilje zapisane v Lizbonski deklaraciji.
2002: Lastništvo zaposlenih v Sloveniji na zacetku tisocletja 2002

DEZAP združenje za lastništvo zaposlenih

Ta stran je rezultat pobude Evropske federacije za delnicarstvo zaposlenih (European Federation for Employee Shareownership - EFES), da se razvije mreža posameznikov in organizacij, ki so zainteresirani in aktivni pri razširjanju lastništva zaposlenih in participacije v desetih državah kandidatkah v Srednji in Vzhodni Evropi.
Ta aktivna in trajna mreža je namenjena kot pomoc pri povezovanju vseh tistih, ki so predani in zainteresirani za lastništvo zaposlenih in participacijo. Pomaga naj pri sistematicnem, rednem in kar najbolj širokem obvešcanju o politiki, raziskovanju in o najboljših primerih na tem podrocju.
To bo verjetno vzpodbudilo druge mednarodne pobude kot je ocena in analiza zakonodaje, izkušenj podjetij, razvoj baze podatkov in knjižnice o lastništvu zaposlenih in participacije, kot tudi drugih projektov npr. razvoja programov izobraževanj in usposabljanj socialnih partnerjev.

Lastništvo zaposlenih in participacija pomagata pri
- motivaciji zaposlenih- izboljšanju poslovne ucinkovitosti

Participacija zaposlenih, ki upošteva cloveški faktor, izboljša poslovno uspešnost v pogledu produktivnosti/konkurencnosti in kakovosti. Programi participacije pomagajo razvijati dinamicna in ucinkovita podjetja.
- pravicnejši razdelitvi bogastva podjetja
V Priporocilu iz leta 1992 Ministrski svet Evropske Unije ugotavlja: "na vzpodbujanje financne participacije zaposlenih oseb v podjetjih, brez razlikovanja na osnovi spola ali nacionalnosti, lahko gledamo kot na sredstvo za doseganje vecje porazdelitve bogastva, ki ga je ustvarilo podjetje, pri cemer so sodelovali zaposleni"
- ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest
V povezavi s privatizacijo ali preurejanjem podjetij je lastništvo zaposlenih faktor ohranjanja in podpore zaposlovanju: zaposleni delnicarji so bolj naklonjeni zaposlovanju kot zunanji delnicarji.
- pospeševanju podjetništva
Dokazano je bilo, da programi participacije v ZDA usposabljajo zaposlene, da si ustvarijo zacetni kapital za zacetek lastnega podjetja z razvijanjem mocnega podjetniškega duha in da pomagajo pri reševanju problema nasledstva v primerih, ce je direktor lastnik delnic.
- trajnostnem razvoju
Zaposleni delnicarji imajo dolgorocnejši pogled na razvoj podjetja. Ker tudi delajo v podjetju se bolj zavedajo vpliva razvojnih strategij na okolje. Posebno v vzhodni Evropi so zaposleni lastniki obranili lokalno okolje pred unicujocimi posledicami kratkorocnih komercialnih koristi s strani zunanjih delnicarjev.
- dodatnih zaslužkih za zaposlene
Sheme lastništva zaposlenih lahko zagotavljajo delavcem dodatne prihodke, ki so zlasti dobrodošli ne le ob upokojitvi ampak tudi ob izrednih dogodkih.
-bolj stabilni družbi
Širša porazdelitev bogastva podjetja med zaposlene daje vecjo stabilnost na financnih trgih. Lastništvo zaposlenih je pomemben motivacijski faktor v podjetju, ce zaposleni vidijo povezanost svojih prizadevanj z rezultati podjetja in s prejetimi nagradami. Optimalne rezultate dosežemo, ko se v poslu razvije kultura participacije. Koristi imajo tudi drugi delnicarji zaradi boljših zmogljivosti, ki jih zagotavlja participacija.

KONTAKTI: efes@efesonline.org08.01.2007: 3 full pages about European employee ownership in DELO of 8.1.2007
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union

15.09.2005: European Foundation Dublin: Financial Participation in the EU: a benchmarking study of Slovenia
2002: National report about employee ownership in Slovenia in 2002, in English


 

 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site