|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

Central and Eastern European Employee Ownership Network

Táto domovská stránka je výsledkom iniciatívy www.efesonline.org Európskej Federácie pre Zamestnanecké Spoluvlastníctvo (European Federation of Employee Shareownership - EFES) za tým úcelom, aby sa vytvorila siet jednotlivcov a organizácií, zainteresovaných a aktívnych v oblasti rozvoja zamestnaneckého spoluvlastníctva v desiatich asociovaných krajinách strednej a východnej Európy.
Táto aktívna a kontinuálne fungujúca siet má za úlohu spájat všetkých, ktorí sa angažujú v oblasti rozvoja zamestnaneckého spoluvlastníctva, alebo sa zaujímajú o túto tematiku. Siet bude prispievat všetkými možnými spôsobmi k rozvoju vztahov a bude v co najširšej miere poskytovat informácie o zamestnaneckom spoluvlastníctve a zamestnaneckej majetkovej spoluúcasti v oblasti politiky, výskumu a najlepšej praxe.
Ocakávame, že bude podnetom pre dalšie medzinárodné inovacné iniciatívy vo sfére mapovania a analýzy legislatívneho pozadia, pri výmene podnikových skúseností a dokumentov týkajúcich sa zamestnaneckého spoluvlastníctva a majetkovej spoluúcasti, ako aj pri tvorbe databáz, alebo rôznych projektov, napríklad pri zavádzaní nových foriem vzdelávania a tréningov pre sociálnych partnerov.

Zamestnanecké spoluvlastníctvo a zamestnanecká majetková spoluúcast
· podnecujú motiváciu zamestnancov a zlepšujú obchodné výsledky
Zamestnanecká majetková spoluúcast - nakolko sa tu berie do úvahy ludský faktor - zlepšuje obchodné výsledky v ukazovateloch produktivity, konkurencieschopnosti, ako aj kvality.
· umožnujú spravodlivejšie rozdelovanie nazhromaždeného a vyprodukovaného majetku v podnikoch
Rada ministrov Európskej únie vo svojom odporúcaní z roku 1992 skonštatovala: "Podpora majetkovej spoluúcasti podnikových zamestnancov, bez ohladu na ich pohlavie a národnost, sa môže považovat za prostriedok, pomocou ktorého sa dá docielit lepšie rozdelenie zisku vyprodukovaného vdaka zamestnancom.".
· umožnujú udržanie existujúcich pracovných miest a podporujú vytváranie nových
Zamestnanecké spoluvlastníctvo je v súvislosti s privatizáciou a transformáciou podporným faktorom na udržanie pracovného pomeru: zamestnanci-akcionári majú pozitívnejší vztah k udržaniu pracovného pomeru než externí akcionári.
· sú podporným pilierom podnikania
Je dokázaným faktom, že programy zamestnaneckej majetkovej spoluúcasti v USA a dalších krajinách dávajú jednak možnost zamestnancom-akcionárom, aby zhromaždili základný kapitál na rozbehnutie vlastného podniku, zároven sa však vytvorí aj silný podnikatelský duch a vyriešia sa problémy s nástupníctvom (ciže otázky spojené s odstúpením vlastníkov).
· sú hnacím motorom rozvoja
Zamestnanci, ktorí sú podielovými vlastníkmi, sú väcšmi zameraní na dlhodobejší rozvoj podniku ako ostatní zamestnanci a sú tiež omnoho vnímavejší co sa týka vplyvu podnikových stratégií na prostredie. Najmä v oblasti východnej Európy sa stali prípady, kedy zamestnanecké vlastníctvo ochránilo miestne prostredie od škodlivých následkov snáh externých akcionárov na dosiahnutie krátkodobého obchodného zisku.
· zvyšujú príjmy zamestnancov
Zamestnanecké vlastníctvo - v prípade spolocného obchodného úspechu - poskytuje znacný nárast príjmov pre zamestnancov, a to nielen pre prípad odchodu do dôchodku, ale aj pre prípad nepredvídaných okolnosti.
· zvyšujú spolocenskú stabilitu
Rozdelenie podnikového majetku medzi zamestnancami v co najväcšej miere zabezpecuje omnoho väcšiu stabilitu na financnom trhu a vo sfére cenných papierov. Zamestnanecké podielové vlastníctvo je dôležitým motivacným faktorom, za predpokladu, že zamestnanci-akcionári vidia súvislosti medzi svojimi individuálnymi snaženiami, výsledkami firmy a získanými podielmi. Výsledok bude optimálny vtedy, ak sa pocas procesu obchodnej cinnosti vytvorí firemná kultúra založená na spoluúcasti. Formy zamestnaneckého vlastníctva sú pre ostatných vlastníkov taktiež výhodné, pretože sa vdaka lepším výsledkom v dôsledku zamestnaneckej spoluúcasti môžu dostat k vyššiemu profitu.

Aspekty uplatnované pri príprave správy o krajine
· Charakterizácia súcasnej situácie zamestnaneckého spoluvlastníctva a zamestnaneckej majetkovej spoluúcasti v krajine (pocet zamestnaneckých podnikov, pocet zamestnancov so zamestnaneckým spoluvlastníctvom a zamestnaneckou majetkovou spoluúcastou v týchto podnikoch, ci majú tieto podniky svoj zväz, aký je postoj sociálnych partnerov k danej téme)
· Súcasné súdnictvo (krátky popis), budúce trendy v oblasti súdnictva
· Najlepšie príklady v krajine (charakteristika, riešenia, schémy)
· Obraz budúcnosti zamestnaneckého spoluvlastníctva a zamestnaneckej majetkovej spoluúcasti v krajine


20.09.2011: Luboš Blaha - Spät k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)
20.09.2011: Lubos Blaha - Back To Marx? Welfare State, Economic Democracy and Theories of Justice
13.11.2010:
STANOVISKO Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Financná úcast zamestnancov v Európe“
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union

2001: Country report about employee ownership and privatization in Slovakia 1990-2001

 

 


 

 

Kontaktná
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site