|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

Central and Eastern European Employee Ownership Network

Šī mājaslapa ir EFES (Eiropas Darbinieku Kapitâldalu Îpašumtiesîbu Federâcija, European Federation of Employee Share Ownership - EFES) www.efesonline.org darbības rezultāts. Tās mērķis ir desmit Centrāl- un Austrumeiropas kandidātvalstīs veicināt tādu privātpersonu un organizāciju sadarbību, kas ir ieinteresētas un aktīvi piedalās strādājošo līdzīpašuma izveidē un attīstībā.
Šis aktīvais un pastāvīgi papildinātais sadarbības tīkls aicina kontaktēties visus tos, kas darbojas strādājošo līdzīpašuma jomā un interesējas par to. Sistemātiski un regulāri tīkls cenšas paplašināt savu kontaktu loku un piedāvā vispusīgu informāciju par strādājošo līdzīpašuma politiku, pētniecību un praksi.
Jādomā, ka tīkla darbība veicinās arvien jaunas starptautiskas iniciatīvas, piemēram, attiecīgās likumdošanas izvērtēšanu un analīzi, firmu un uzņēmumu pieredzes regulāru uzkrāšanu, datu bāzes un bibliotēkas izveidi par uzņēmumos strādājošo darbinieku līdzīpašumu Centrāl- un Austrumeiropas zemēs, kā arī citus projektus (jaunu mācību un izmēģinājumu modeļu radīšanu sociālajiem partneriem u.c.).
Strādājošo paju un īpašumtiesības sekmē:
-  strādājošo motivāciju darbam un, līdz ar to, labākus darījumu rezultātus
Ņemot vērā cilvēcisko faktoru, strādājošajam piederošā īpašuma daļa ir priekšnosacījums produktivitātes, konkurētspējas un kvalitātes rādītāju uzlabošanai. Līdzīpašuma programmas veicina dinamisku un darboties spējīgu uzņēmumu izveidi.
- uzņēmējdarbībā iegūtā kapitāla taisnīgāku sadali
No Eiropas Savienības ministru padomes 1992.gada formulāra:
"… atbalsts strādājošo finansiālai līdzdalībai uzņēmumos, neatkarīgi no dzimtes un nacionalitātes, ir uzskatāms par līdzekli plašākas saražotā kapitāla sadales panākšanai uzņēmumos, kur strādājošās personas piedalās kapitāla ražošanā".
-  darbavietu radīšanu un saglabāšanu
Privatizācijas un struktūru pārveides apstākļos strādājošo finansiālā līdzdalība uzņēmumos ir priekšnoteikums personāla pastāvībai: uzņēmumā nodarbinātie līdzīpašnieki pozitīvāk izturas pret darbavietu saglabāšanu nekā uzņēmuma darbā neiesaistīti, ārējie, līdzīpašnieki.
- jaunu uzņēmumu veidošanos
Ir pierādīts, ka ASV un citās valstīs līdzīpašuma programmas uzņēmumā strādājošajam līdz-īpašniekam ne tikai paver iespēju uzkrāt nepieciešamo sākuma kapitālu sava uzņēmuma atklāšanai, bet vienlaikus arī rada vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī novērš kontinuitātes problēmas (tas ir, uzņēmuma īpašniekam nav grūtību, uzņēmumu pārdodot).
-  pastāvīgu attīstību
Uzņēmumā strādājošie līdzīpašnieki ir tālredzīgāki attiecībā uz uzņēmuma attīstību un rūpīgāk pilda uzņēmuma stratēģijas prasības dažādos apstākļos. Īpaši Austrumeiropā ir vērojams, ka uzņēmumā strādājošais līdzīpašnieks spēj pasargāt uzņēmumu no postošām sekām, kas ātru un īslaicīgu finansiālu guvumu dēļ reizēm rodas ārējo līdzīpašnieku darbības rezultātā.
-  strādājošo ienākumu palielināšanos
Strādājošo līdzīpašums kopīgas finansiālas veiksmes gadījumā rada ievērojamu papildinājumu materiālajā nodrošinājumā ne tikai, strādājošajam dodoties pensijā, bet arī daudzās, iepriekš neparedzamās situācijās.
-  stabilitāti sabiedrībā
Uzņēmumā iegūtā kapitāla plašāka sadale strādājošo vidū nodrošina lielāku stabilitāti finansu un vērtspapīru tirgū. Līdzīpašums ir būtiska motivācija strādājošajam, ar noteikumu, ka uzņēmumā strādājošais līdzīpašnieks redz sakarības starp individuāliem centieniem, uzņēmuma panākumiem un tādā veidā gūtajiem ienākumiem. Optimāls rezultāts tiks sasniegts tādā gadījumā, ja uzņēmējdarbībā attīstīsies līdzīpašumā balstīta sabiedriska kultūra. Strādājošo līdzīpašuma formas ir pamācošas arī citiem, kuru ienākumi pieaug, balstoties veiksmīgā līdzīpašumā.


Aspekti nacionālo ziņojumu sagatavošanai
·  Situācijas raksturojums strādājošo līdzīpašuma jomā Jūsu zemē (uzņēmumu skaits, kuru darbinieki ir uzņēmuma līdzīpašnieki; darbinieku skaits šajos uzņēmumos, kuri ir uzņēmuma līdzīpašnieki; vai šie uzņēmumi ir apvienojušies kādā organizācijā; uzņēmumu sociālo partneru nostāja attiecīgajā)
·  Pašreizējā likumdošana šajā jomā (īss apraksts), tendences attiecīgās likumdošanas attīstībā
· Labākie piemēri Jūsu zemē šajā jomā (raksturojums, risinājumi, shēmas)
·  Nākotnes aina strādājošo līdzīpašuma jomā Jūsu zemē


13.11.2010: ATZINUMS Eiropas Ekonomikas un socialo lietu komitejas - par tematu “Darba nemeju finansiala lidzdaliba Eiropa”
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union

2001:
Report on Privatization, Restructuring and Economic Democracy in Latvia 1990-2001, in English
2001: Report on Privatization, Governance and Restructuring of Enterprises in the Baltic Countries, in English


 

 


 

 

Kontaktiem
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site