|  Home  |  What's new on this site  |  About us  |  About employee share ownership  | Links  |  News  |  What we do  |  
 
 
 

Central and Eastern European Employee Ownership Network

Käesolev kodulehekülg on sündinud EFES (Euroopa Töötajate Osaluse Föderatsiooni) www.efesonline.org algatuse tulemusena. Selle algatuse eesmärgiks oli luua võrgustik isikutest ja organistasioonidest, kes on huvitatud ja valmis aktiivselt edendama töötajate osalust ettevõtetes kümnes Euroopa Liidu liikmeks kandideerivas Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.
Mainitud aktiivne ja pidevalt täienev võrgustik on mõeldud selleks, et ühendada kõiki neid, kes on liitunud eesmärgiga arendada töötajate osalust ettevõttes või on lihtsalt sellest teemast huvitatud. Võrgustik püüab igati abistada kontaktide loomisel ning levitada võimalikult laiemale ringile teadmisi töötajate omandi ja osaluse kohta ettevõttes nii poliitika, uuringute kui ka parima praktika valdkonnas.
Loodetavasti kannustab see edaspidistele rahvusvahelistele uuenduslikele algatustele juriidilise tausta hindamise ja analüüsimise, firma kogemuste, töötajate omandi või osalusega seotud dokumentide tutvustamise ja andmebaaside arendamise valdkonnas, samuti muude projektide, nagu näiteks sotsiaalsete partnerite jaoks uute õppevormide ja treeningute väljatöötamises.

Töötajate osalus ettevõttes aitab kaasa:
· töötajate motivatsiooni kasvule ja parematele ärilistele saavutustele
Töötajate osalus ettevõttes, mille puhul arvestatakse inimeste vajadustega, parandab ärilisi saavutusi nii tootlikkuse ja konkurentsivõime kui ka kvaliteedi näitajatelt.
· ettevõtlustegevuse abil kogutud ja toodetud väärtuste õiglasemale jaotamisele
Euroopa Liidu ministrite nõukogu põhjendas oma 1992. aasta soovituses: ´´ettevõtete töötajate varalise osaluse toetamist ilma soolise ja rahvusliku vahetegemiseta tuleb vaadelda sellise vahendina, mille abil on saavutatav nende ettevõtlustegevusega kogutud väärtuste, mille loomisest mainitud töötajad osa võtsid, laiemas ringis jaotamine ´´.
· töökohtade loomisele ja säilitamisele
Privatiseerimise ja ühiskonna ümberkujunemisega seoses on töötajate varaline osalus toetav komponent alluvussuhte säilitamiseks: töötajaist ettevõtte osanikud suhtuvad positiivsemalt töökohtade säilitamisse kui väljastpoolt tulevad osanikud.
· ettevõtluse edendamisele
On laialt tuntud fakt, et nii Ameerika Ühendriikides kui ka teistes riikides, kus on rakendatud töötajate ettevõtluses osalemise programme, on lisaks sellele, et osakute omanikele on antud võimalus koguda algkapitali isikliku ettevõtte loomiseks, aidanud ka kujundada tugevat ettevõtjahinge ning lahendada järeltulijate probleemi (st ettevõtlusest lahkuda kavatseva omaniku jaoks firma edasimüügi küsimust).
· säästvale arengule
Võrreldes kolleegidega, töötavad osanikust töötajad kaugemale tulevikku vaadates ning on huvitatud ka rakendatavate ettevõtlusstrateegiate mõjust keskkonnale. Eriti Ida-Euroopas on tulnud ette, et ettevõtete töötajate omandusse sattumine on mitmetel juhtudel kaitsnud kohalikku keskkonda välisinvestorite kahjustava tegevuse eest kiire ärilise kasu saamise eesmärgil.
· töötajate täiendavate sissetulekute suurenemisele
Töötajate osalus ettevõttes pakub töötajatele ettevõtte edu puhul potentsiaalseid lisasissetulekuid juba enne pensionile siirdumist.
· ühiskonna stabiliseerumisele
Ühiskondlike väärtuste jaotamine tööliste laiemale ringile toob endaga kaasa suurema stabiilsuse valuuta- ja väärtpaberiturul. Töötajate osalus on tähtis motiveeriv tegur, eeldades, et töötajaist osanikud panevad tähele sõltuvust individuaalsete pürgimuste, ettevõtte saavutuste ning selle põhjal saadud osaluse vahel. Tulemus on optimaalne siis, kui ettevõtlustegevuse kaudu kujuneb välja osalusel põhinev ühiskonnakultuur. Töötajate omandusvormid on majanduslikult soodsad ka teistele omanikele, kelle sissetulekud suurenevad tänu sellele, et töötajate osaluse tõttu paranevad ettevõtte majandustulemused.

Abiks riigiraporti koostamisel
· Töötajate ettevõtetes osaluse hetkeolukorra kirjeldus oma riigis (töötajate osalusega ettevõtete arv, ettevõtte osanikeks olevate töötajate arv neis ettevõtetes, kas mainitud ettevõtted on moodustanud liidu, sotsiaalsete partnerite suhtumine kõnealusesse teemasse)
· Momendil kehtiv jurisdiktsioon (lühikirjeldus), tulevikusuunad, mis seotud vastava seadusandlusega
· Parimad näited riigis (kirjeldus, lahendused, skeemid)
· Töötajate ettevõttes osaluse tulevikupilt riigis


13.11.2010: ARVAMUS Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teemal „Euroopa töötajate finantsosalus”
21.12.2006: Pepper III Report by Jens Lowitzsch - Picture of employee financial participation in the new member countries of the European Union

2003: Report about employee ownership in Estonia in 2003, in English
2002: Osalusettevõtted Eestis 2002
2002: National report about employee ownership in Estonia in 2002, in English
2001: Country report about employee ownership and privatization in Estonia 1990-2001, in English
2001: Report on Privatization, Governance and Restructuring of Enterprises in the Baltic Countries, in English

 


 


 

 

Kontakti
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

 un compteur pour votre site